ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το παρόν αποτελεί συμφωνία μίσθωσης φωτογραφικού εξοπλισμού, εξαρτημάτων και λοιπών παρελκόμενων, (εξοπλισμός – προϊόντα) μεταξύ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗ “DKRentalHouse” (προμηθευτής) και του μισθωτή ή του φυσικού προσώπου που υπογράφει και παραλαμβάνει, ενεργεί ως αντιπρόσωπος, για λογαριασμό, κατ’ εντολή ή εξ ονόματος του μισθωτή (υπογράφων ή παραλαβών), βεβαιώνοντας ότι είναι εξουσιοδοτημένος να αποδεχθεί το παρόν.

Άρθρο 1. ΓΕΝΙΚΑ

1. Η ισχύς του συμφωνητικού άρχεται με την κατάρτιση της παραγγελίας μέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικά καθώς και με την έκδοση οποιασδήποτε μορφής παραστατικού της προμηθεύτριας. Το συμφωνητικό δεν εκχωρείται σε τρίτον και δεν συνιστά ή θεμελιώνει σύσταση, μεταβολή, μετάθεση ή αλλοίωση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος.

2. Ως μέγιστη περίοδος μίσθωσης ορίζεται αυτή των 2 εβδομάδων από την κατάρτιση της παραγγελίας με την αποδοχή των όρων του συμφωνητικού.

3. Ο προμηθευτής διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα καταγγελίας του συμβολαίου, επιφυλασσόμενη των δικαιωμάτων της.

Άρθρο 2. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Στο τιμολόγιο ή/και δελτίο αποστολής – ιδιωτικό συμφωνητικό ορίζονται οι χρεώσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται πλήρως και γίνονται αποδεκτές από τον μισθωτή και ουδέποτε δύνανται να αμφισβητηθούν, καθώς και η έναρξη της μίσθωσης.

2. Οι παραδόσεις – παραλαβές (επιτυχείς και ανεπιτυχείς) επιβαρύνουν τον μισθωτή ή υπογράφοντα. Από την στιγμή της παραγγελίας του εμπορεύματος και την απομάκρυνση του από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, ο τελευταίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το εν λόγω εξοπλισμό.

3. Εάν ο μισθωτής πληρώσει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, υπογράφοντας εν λευκώ, εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την προμηθεύτρια να εισπράξει τη βεβαιωμένη - ληξιπρόθεσμη οφειλή του. Οι μερικές πληρωμές μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας εκλαμβάνονται επίσης ως ανέκκλητος τρόπος πληρωμής.

4. Με την κατάρτιση της παραγγελίας, ο προμηθευτής εισπράττει το 100% της αξίας του μισθώματος.
5. Σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, ο μισθωτής ευθύνεται για την επιδιόρθωση του και καλύπτει όλα τα σχετικά έξοδα

επιδιόρθωσης, ενώ η διαδικασία επιδιόρθωσης του εξοπλισμού αναλαμβάνεται άμεσα από τον προμηθευτή

6. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του εξοπλισμού, ο μισθωτής αναλαμβάνει την οικονομική κάλυψη της πλήρους αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που θα προκύψει, παραιτούμενος ταυτόχρονα από την προβολή οιασδήποτε ενστάσεως ή αντιρρήσεως σχετικά με την αποκατάσταση της ζημιάς. Η αντικατάσταση του εξοπλισμού (όπως αυτός αναγράφεται στα σχετικά Δελτία Αποστολής, Αποδείξεις ή/και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών) από το μισθωτή πρέπει να γίνει εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, διαφορετικά η προμηθεύτρια έχει κάθε δικαίωμα να προχωρήσει η ίδια στην άμεση εύρεση και αντικατάσταση του εξοπλισμού με χρέωση το μισθωτή.

7. Σε περίπτωση κλοπής του εξοπλισμού, ο μισθωτής αναλαμβάνει την οικονομική κάλυψη της πλήρους αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που θα προκύψει, παραιτούμενος ταυτόχρονα από την προβολή οιασδήποτε ενστάσεως ή αντιρρήσεως σχετικά με την αποκατάσταση της ζημιάς. Ο μισθωτής πρέπει να ενημερώσει τις τοπικές αστυνομικές αρχές για την απώλεια του εξοπλισμού και να προσκομίσει στη προμηθεύτρια επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής αναφοράς. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, κάθε μέρα απουσίας του εξοπλισμού θα θεωρηθεί καθυστέρηση και θα έχει τις ανάλογες χρεώσεις. Η αντικατάσταση του εξοπλισμού (όπως αυτός αναγράφεται στα σχετικά Δελτία Αποστολής, Αποδείξεις ή/και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών) από το μισθωτή πρέπει να γίνει εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, διαφορετικά η προμηθεύτρια έχει κάθε δικαίωμα να προχωρήσει η ίδια στην άμεση εύρεση και αντικατάσταση του εξοπλισμού με χρέωση το μισθωτή.

8. Με τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται στην επιστροφή του εξοπλισμού. Σαν αποδεικτικό επιστροφής θεωρείται το Δελτίο Αποστολής που εκδίδεται από την προμηθεύτρια με την επιστροφή του εξοπλισμού από τον μισθωτή, ή το Αποδεικτικό Παραλαβής – Συνοδευτικό Δελτίο που εκδίδει η συμβεβλημένη εταιρία ταχυμεταφορών, με την παραλαβή του εξοπλισμού από το μισθωτή.

9. Ο μισθωτής δεν δύναται να υπομισθώσει, πωλήσει, παραχωρήσει τη χρήση του εξοπλισμού (είτε με τη μορφή άλλης επιχείρησης, νομικού ή ακόμα και φυσικού προσώπου).

10. Ο μισθωτής ευθύνεται για την ασφάλεια, ασφαλή χρήση, συντήρηση και καθαριότητα του εξοπλισμού. Σε περίπτωση κωλύματος ενημερώνει αμέσως την προμηθεύτρια.

11. Η προμηθεύτρια διατηρεί κάθε δικαίωμα οποιασδήποτε αλλαγής τις τιμολογιακής πολιτικής της (τιμές ενοικίασης, προσφορές). Εξαιρούνται συμφωνίες και κρατήσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από το μισθωτή, πριν των σχετικών αλλαγών.

Άρθρο 3. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΓΙΩΝ

1. Σε περίπτωση που η επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού είναι αργία ή και σειρά αργιών (π.χ. Σαββατοκύριακο, Εθνικές Εορτές, Χριστούγεννα, κ.α.), και αναγκαστικά πρέπει να γίνει παραλαβή του εξοπλισμού την τελευταία εργάσιμη πριν την αργία (ή τις αργίες), τότε το μίσθιο της αργίας (ή των αργιών) επιβαρύνει τον μισθωτή.

2. Σε περίπτωση που η επιθυμητή ημερομηνία επιστροφής του εξοπλισμού είναι αργία ή και σειρά αργιών (π.χ. Σαββατοκύριακο, Εθνικές Εορτές, Χριστούγεννα, κ.α.), και αναγκαστικά πρέπει να γίνει επιστροφή του εξοπλισμού την πρώτη εργάσιμη μετά την αργία (ή τις αργίες), τότε το μίσθιο της αργίας (ή των αργιών) επιβαρύνει τον μισθωτή.

Άρθρο 4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. Ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει τον εξοπλισμό που έχει μισθώσει στην έδρα του προμηθευτή, το αργότερο μέχρι τις 10.00 πμ, της ημέρας που έχει προκαθοριστεί κατά την μίσθωση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση καθυστέρησης, ο μισθωτής θα επιβαρυνθεί με τις αντίστοιχές σχετικές χρεώσεις. Σαν αποδεικτικό επιστροφής θεωρείται το Δελτίο Αποστολής που εκδίδεται από την προμηθεύτρια με την επιστροφή του εξοπλισμού από τον μισθωτή, ή το Αποδεικτικό Παραλαβής – Συνοδευτικό Δελτίο που εκδίδει η συμβεβλημένη εταιρία ταχυμεταφορών, με την παραλαβή του εξοπλισμού από το μισθωτή.

2. Ώρες παραλαβής θεωρούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή 16.00 έως 20.00 και ώρες παράδοσης θεωρούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08.00 έως 10.00 πμ

3. Εάν ο μισθωτής υπερβεί την προσυμφωνημένη διάρκεια ενοικίασης, η επιπρόσθετη χρέωση υπολογίζεται βάσει της αντίστοιχης τιμής μίσθωσης της μίας (1) ημέρας, πολλαπλασιασμένη του αριθμού των ημερών της καθυστέρησης.

4. Ο μισθωτής, υπογράφων, παραλαβών κατά την παραλαβή εξοπλισμού αναγνωρίζει ότι ενημερώθηκε για την ασφάλεια και ορθή λειτουργία του. Δηλώνει ρητά ότι θα χρησιμοποιείται μόνον από τον ίδιο ή από άτομα που έλαβαν γνώση σαφών οδηγιών.

5. Σε περίπτωση παραλαβής κατεστραμμένου, φθαρμένου ή/και ελλιπούς εξοπλισμού, ο μισθωτής οφείλει να ενημερώσει τη προμηθεύτρια εντός δύο (2) ωρών από τη παραλαβή του εξοπλισμού. Σαν ώρα παραλαβής, θεωρείται η ώρα που αναγράφεται στο σχετικό δελτίο αποστολής/παράδοσης της συνεργαζόμενης εταιρίας ταχυμεταφορών. Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρείται πως ο εξοπλισμός βρίσκεται σε άρτια κατάσταση.

6. Ο μισθωτής ευθύνεται για την επιλογή του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται.

Άρθρο 5. ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Ο προμηθευτής δεν καλύπτει επακόλουθη ζημία ή οικονομικής φύσης απώλεια αξιοπιστίας που προκλήθηκε από καθυστερημένη, μη πραγματοποιηθείσα παράδοση, αφαίρεση του εξοπλισμού - προϊόντων, εάν και εφόσον παραδόθηκαν, τη μη καταλληλότητά τους, την καταστροφή τους και την παύση της λειτουργίας τους. Ο προμηθευτής μπορεί να αντικαθιστά τον εξοπλισμό με άλλα προϊόντα παρόμοιων προδιαγραφών ή λειτουργίας.

2. Το Συμβόλαιο αυτό διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδιο κατά τόπον και καθ’ ύλην είναι το Δικαστήριο Αθηνών. Η τήρηση όλων των παραπάνω είναι υποχρεωτική. Ο προμηθευτής μεριμνά για την τήρηση του συμφωνητικού και έχει τη δυνατότητα τροποποιήσεώς του με ανακοινώσεις πριν και κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, οι οποίες αποτελούν στην περίπτωση αυτή αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

DK Rental House, ενοικίαση επαγγελματικού εξοπλισμού βιντεοσκόπησης και φωτογράφησης
Διονύσου 34 Χαλάνδρι, 15234, Αθήνα, Τηλ : 2106815096, email: info@dkrentalhouse.com web: www.dkrentalhouse.com

 

 

Χρειάζεστε βοήθεια;
Επικοινωνία

Χρειάζεστε βοήθεια για τον εξοπλισμό ή εχετε οποιαδήποτε απορία;  Επικοινωνήσετε μαζί μας.

Περισσότερα
DK rental house offices